ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

BILANS 2018
Zamknięcia roczne 2018 w podatkach i rachunkowości, planowane zmiany na 2019 rok

23-26 październik 2018r.
Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****


prowadzący: Michał Kołosowski, Małgorzata Militz, Sebastian Twardoch
TERMIN: 23-26 październik
KOD: 3260/2018
MIEJSCE: Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 23/10/2018, rozpoczęcie zajęć 24/10/2018 - rano; wyjazd 26/10/2018 po obiedzie
KARTA ZGŁOSZENIA


do 12 października:
CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT - razem brutto: 2767,50 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 2150 zł/os.
po 12 października - cena netto wynosi: 2400 zł / od osoby
(+ 23% VAT - razem brutto: 2952 zł)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:


///Zamknięcia roczne 2018 w przepisach bilansowych i MSRach, Bilans 2018 - zmiany w rachunkowości na 2019 rok
 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Nowe regulacje dotyczące podpisywania sprawozdania z badania (opinii) niezależnego biegłego rewidenta od 2019 roku
 3. Zmiany w prawie bilansowym 2018/2019
  1. Analiza głównych przyczyn wprowadzania zmian w zakresie prawa bilansowego
  2. Wątpliwości dotyczące publikowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - KRS oraz JPK
  3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 (2018 rok) - Działalność rolnicza
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 (2017 rok) - Środki trwałe
  5. Zmiany dotyczące pozostałych KSR opublikowane w 2018 roku
   1. KSR nr 3 - Niezakończone usługi budowlane
   2. KSR nr 5 - Leasing (na tle zmian wprowadzanych w MSSF 16)
   3. KSR nr 8 - Działalność deweloperska
   4. KSR nr 9 - Sprawozdanie z działalności
  6. Podsumowanie zmian na tle kluczowych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
   1. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
   2. MSSF 16 - Leasing
   3. SSF 9 - Instrumenty finansowe
 4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - struktura oraz jego elementy
  1. Wprowadzenie
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 5. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
  3. Wycena
 6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. Podatek odroczony
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 2
   2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
   3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
   4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
   5. Case study - przykłady
  2. Leasing środków trwałych
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 po zmianach
   2. Zmiany regulacji międzynarodowych wg MSSF 16 a podejście krajowych regulacji
   3. Leasing finansowy
   4. Leasing operacyjny
   5. Podatkowe aspekty ewidencji leasingu
   6. Case study - przykład
 7. Dyskusja i zakończenie.
pprowadzący:
Michał Kołosowski - Biegły rewident, Wiceprezes zarządu dużej spółki audytorskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie pracował przez kilka lat, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.///Podatek VAT 2018 – obowiązujące i planowane regulacje w zakresie VAT, praktyka organów podatkowych w czasach walki z nadużyciami w VAT, planowane zmiany na 2019 rok
 1. Split payment „podzielona płatność”
  • czym jest podzielona płatność i jakie są  z tym związane zagrożenia dla podatników,czy w związku z nowymi przepisami o podzielonej płatności faktury powinny zawierać dodatkowe elementy?
  • czy nie mając środków na rachunku VAT będzie można stosować podzieloną płatność?
  • Korzyści ze stosowania systemu podzielonej płatności przyśpieszony zwrot podatku z tytułu podzielonej płatności,
  • podzielona płatność w sytuacji zapłaty wynagrodzenia przez podmiot trzeci (faktoring, zbywanie wierzytelności),kiedy jest możliwe przesunięcie środków z rachunku VAT na rachunek „zwykły” podatnika,

 2. Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności – nowa „Metodyka” opublikowana przez MF. Praktyka organów podatkowych w zakresie oceny podatnika działania w dobrej wierze.  
  • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce organów podatkowych,zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów – przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów,
  • jakie działania powinny być podejmowane przez podatników, w celu wykazania działania z należytą starannością?nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów,
  • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) – uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika
  • tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
  • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego
  • podzielona płatność- czy płatności dokonywane w tym systemie pozwolą na wykazanie, że podatnik działał z należytą starannością.

 3. Wybrane inne zmiany w VAT, będące obecnie w procesie legislacyjnym
  • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,
  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
  • zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze;
  • uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,
  • uproszczenie  w zakresie  zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,
  • zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT.
  • wprowadzenie przepisów w zakresie zwroty VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.

 4. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych – od 1.01.2019 r. wynikające ze zmian przepisów unijnych
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia.

 5. Omówienie aktualnego orzeczenia sądów krajowych i TSUE.
 6. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Małgorzta Militz - licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych, także na stanowisku kierownika Oddziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Skarbowej w Warszawie. Dzięki temu posiada znajomość procedur prawa podatkowego, procedur sądowniczych i administracyjnych. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od 2006 roku. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego („Przegląd Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”), współautorką książek: „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT”, „VAT w interpretacjach organów podatkowych”, „Leksykon fakturowania”, „Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej”. Jest także cenionym wykładowcą. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła kilkaset wykładów dotyczących podatków pośrednich, w szczególności VAT. Jest także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”. Stały współpracownik naszej firmy.///Podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz podatek PIT - zmiany w podatkach dochodowych na 2019 rok
 1.  Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
  • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
  • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
  • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
  • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
  • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
  • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
  • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
  • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
  • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
  • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
  • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
  • Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową..
  • Pozostałe zmiany.
 2. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
 3. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
  • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.
 4. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 5. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
 6. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
 7. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych.
 9. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,
 10. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).
 11. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).
 12. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych. 
 13. Obowiązki firmy jako płatnika:
  • Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji,
  • Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
 14. Planowane zmiany na 2019 rok w podatkach dochodowych.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Sebastian Twardoch
- prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu

widok hoteluwidok pokojuwidok basenupanorama basenurestauracja

Mieści się w pochodzącym z 1905 roku budynku, wzniesionym według projektu 
Eugeniusza Wesołowskiego, przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary
- to pseudonim popularnej wówczas artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W grudniu 2006 oddane zostało do użytku Gości nowoczesne Centrum Wellness & SPA, w którym szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Hotelowe centrum SPA oferuje szeroką gamę specjalistycznych zabiegów, uwzględniających najwyższe wymagania gości oraz światowe trendy Wellness. Proponujemy - między innymi - zabiegi modelowania ciała przy użyciu urządzeń BHS, zabiegi pojędrniające i modelujące sylwetkę z użyciem nowoczesnej aparatury oraz naturalnych preparatów i ekstraktów roślinnych, takich jak: wyciągi z nasion, płatków kwiatów, owoców, alg i soli morskich. Nie zabrakło także hitów kosmetyki, jak preparaty na bazie kawioru, kawy, winogron, czekolady i złotej perły. W specjalistycznej części przeznaczonej do hydroterapii, proponujemy kąpiele w wannie połączonej z aromaterapią i specjalnym programem kąpieli balneologicznych. Do najbardziej ekskluzywnych form poprawiających wygląd i kondycję skóry należy Kąpiel Mleczna Kleopatry.
Bogata oferta masaży relaksacyjnych i prozdrowotnych stanowi dopełnienie stanu całkowitego relaksu, harmonii ciała i ducha.
Restauracja Stamary
Elegancka, utrzymana w klasycznym stylu, dysponująca miejscami dla 130 osób, jest doskonałym miejscem nie tylko na spotkania z przyjaciółmi i obiady w gronie rodzinnym, lecz także dla organizacji bankietów oraz kameralnych przyjęć.
Bogaty wybór dań, począwszy od staropolskich, poprzez regionalne, wegetariańskie, aż do międzynarodowych, który oferuje Gościom Szef Kuchni, z pewnością zadowoli każdego, a profesjonalna obsługa zadba,
by posiłek odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, siłowniaCena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum Wellness & SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl