ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PODATEK ODROCZONY
w przepisach bilansowych, podatkowych oraz w KSR i MSSF

prowadzący: Piotr Woźniak

TERMIN: 3 grudzień
KOD: 3253/2018
MIEJSCE: Wrocław, centrum miasta
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 16.00
Cena netto wynosi: 530 zł /od osoby (brutto: 651,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 470 zł /od osoby (brutto: 578,10 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie
 2. Definicje podstawowych pojęć.
 3. Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  • Różnice w ujęciu kosztów oraz przychodów wg przepisów podatkowych oraz prawa bilansowego
  • Omówienie przykładowych kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.
  • Ekonomiczne uzasadnienie ustalania podatku odroczonego – efekt tarczy podatkowej.

 4. Metody obliczania podatku odroczonego:
  • Metoda wynikowa
  • Metoda bilansowa w oparciu ustawę o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 2
  • Różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach.

 5. Zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 6. Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2:
  • Wartość bilansowa aktywów oraz pasywów
  • Sposoby ustalania wartości podatkowej aktywów oraz pasywów
  • Strata podatkowa jako podstawa utworzenia aktywów z tytułu podatku odroczonego.

 7. Rozwiązania przyjęte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR 12).

 8. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego na przykładach:
  • Ewidencja środków trwałych – tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Straty podatkowe podlegające rozliczeniu w kolejnych latach
  • Przejście na MSSF a wycena środków trwałych do wartości godziwej na podstawie MSSF 1
  • Analiza kosztów podatkowych oraz nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu
  • Połączenia jednostek i ich wpływ na wielkość podatku odroczonego
  • Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące.

 9. Praktyczne przykłady dotyczące wyceny oraz prezentacji podatku odroczonego (case study).
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Piotr Woźniak
- Biegły Rewident, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.
Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw. Obecnie zarządza dużą spółką audytową, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl