ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Nowe regulacje w zakresie prawa pracy w 2018 i 2019 roku - planowane zmiany od stycznia 2019r., aktualne przepisy, wykładnia i orzecznictwo

prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 6 listopadmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3249/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł / od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

PROMOCJA do 29.10 cena netto: 370 zł !!!
 KARTA ZGŁOSZENIA 
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, dla których gromadzenie, tworzenie i wydawanie dokumentów z zakresu prawa pracy jest jednym z głównych obowiązków w ramach codziennej pracy. szkolenie to pomoże uporządkować i odświeżyć posiadaną wiedzę. Dodatkowo, dzięki udziałowi w szkoleniu osoby te będą mogły zorientować się, że wkrótce obowiązków im przybędzie i dowiedzieć się na czym będą one polegały. Pojawi się m.in. konieczność stosowania nowych zasad pozyskiwania i przetwarzania (tj. przede wszystkim zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, modyfikowania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, łączenia, usuwania lub niszczenia) danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, które weszły w życie 25 maja br. oraz procedurami, w tym teleinformatycznymi, które pracodawca od 25 maja br. powinien u siebie wprowadzić. Pojawią się również obowiązki związane z informowaniem pracowników o losach ich dokumentacji pracowniczej (jak długi będzie okres jej przechowywania, kiedy upłynie termin na odebranie teczek, kiedy termin na zniszczenie, w którym dokumentacja może być odebrana warunkowo). Taka informacja będzie wydawana pracownikowi razem ze świadectwem pracy.Pojawi się też obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby). Jeszcze więcej obowiązków powstanie, w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną – np. obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) m.in. teczek akt osobowych w terminie 30 dni. Jeżeli pracodawca zdecyduje o przejściu na tzw. elektroniczne akta – nastąpi nie tylko konieczność sporządzenia odwzorowań elektronicznych wszystkich dokumentów, ale także konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia meta danych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, że planowane jest stosowanie procedur antykorupcyjnych oraz informacji dotyczących stosowania monitoringu, z którymi pracownicy będą musieli zostać zaznajomieni, a ten fakt udokumentowany. Wśród dokumentów otrzymywanych od pracowników pojawią się nowe wnioski i oświadczenia, które będą mogły trafiać do działu kadr mailem albo np. sms-em. Niniejsze szkolenie pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

PROGRAM:

  1. Nowe przepisy prawa pracy dotyczące prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r., w tym:
   • zróżnicowanie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zakresu obowiązków z tym związanych od daty nawiązania stosunku pracy, w tym obowiązek informowania określonej kategorii pracowników o: okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo, – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
   • możliwość warunkowego skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, przesłanki które muszą być w tym celu spełnione oraz dokumenty ZUS, jakie będą musiały być złożone przez pracodawców zainteresowanych skróceniem,
   • obowiązki pracodawcy w sytuacji, gdy konkretne zdarzenia np. postępowanie sądowe, będą miały miejsce w okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
   • możliwość zmiany postaci przechowywanej dokumentacji (możliwość przejścia na tzw. elektroniczne akta), warunki jakie będą musiały spełniać dokumenty zgromadzone w takich aktach,
   • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) –zasady sporządzania takich kopii,
   • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
   • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej(m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
  2. Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. (zasadą będzie wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą na konto pracownika, wyjątkiem – wypłata do rąk własnych pracownika) oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,
  3. Wykładnia w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, zbliżający się upływ terminu na stosowanie monotoringu zgodnie z Kodeksem pracy oraz RODO przez pracodawców, którzy stosowali monitoring już przez 25 maja br. (30 września br.),
  4. Najnowszy, opublikowany w Monitorze Polskim komunikat Prezesa UODO odnośnie czynności pracodawcy, które należy poprzedzić oceną skutków planowanych operacji,
  5. Pozostała wykładania, w tym UODO, dotycząca ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, m.in. ochrona danych w trakcie szkoleń bhp, ochrona danych w trakcie np. audytów, przetwarzanie danych osoby zawiadamianej w razie wypadku,
  6. Planowane minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa (z uwzględnieniem proponowanych zmian),
  7. Nadchodzące zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych,
  8. Nowe obowiązki w ułatwianiu korzystania z elastycznego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy przez niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego (obowiązujące od 6 czerwca br.),
  9. E – zwolnienia od 1 grudnia br. oraz konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie,
  10. Przekształcenie się niektórych umów na czas określony w umowy na czas określony z upływem 21 listopada br. – wykładnia w tej kwestii,
  11. Planowane, nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z planowanymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane, planowane zmiany w Kodeksie pracy,
  12. Planowane sankcje dla pracodawców nielegalnie współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi, nowe uprawnienia PIP odnośnie kontroli,
  13. Planowane zmiany w zakresie czasu pracy (zwłaszcza w zakresie polecania dyżuru),
  14. Zmiany w prawie pracy wprowadzane ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kto będzie miał obowiązek znać nowe przepisy Kodeksu pracy?
  15. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym dotyczące m.in.:
   • poprawnego zwalniania pracownika (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia),
   • poprawnego wyrażania opinii o pracowniku, tak żeby nie naruszyć jego godności osobistej,
  16. Nowe przepisy o związkach zawodowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. – omówienie wprowadzanych najważniejszych zmian.
  17. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący:
Monika Frączek - specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl