ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT PO ZMIANACH W 2018 ROKU

prowadzący: Robert Nowak

mapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
TERMIN: 11 maj
KOD: 3179/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

      Uwaga: głębokie zmiany w podatku dochodowym CIT

Rok 2018 obfituje w daleko idące zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2017 r., została opublikowana ustawa zmieniająca, która weszła w życie już 1 stycznia 2018r. Głównym założeniem zmian, co wynika uzasadnienia przygotowanego przez resort finansów, jest uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem zapewnienie powiązania wysokości płaconego podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, czyli miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród zmian najważniejszych, podatnicy powinni zwrócić uwagę na dwie z nich. Pierwsza wprowadza podział przychodów na dwa odrębne źródła przychodów, tj. nowe źródło w postaci „ zysków kapitałowych” oraz pozostałe źródła, do którego będzie się zaliczać wszystkie inne przychody, przede wszystkim te, które zaliczane są do działalności operacyjnej podatnika (z uzasadnienia do projektu zmian wynika, że celem tego podziału jest przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej, w tym przypadku realizowanemu poprzez zakaz kompensowania strat na operacjach finansowych z dochodami z działalności gospodarczej i odwrotnie). Zmiana ta będzie wymagała od podatników (pracowników księgowości oraz biur rachunkowych, obsługujących podatników) dokonania podziału dochodu podlegającego opodatkowaniu na dwa odrębne źródła, tzn. na źródło „ zyski kapitałowe” (np. wynik na sprzedaży udziałów w spółce) oraz „pozostałe źródła”, do którego zaliczać się będzie wynik na działalności operacyjnej podatnika. Druga zmiana jest również zmianą o znaczącym ciężarze gatunkowym, a dotyczy kosztów finansowania dłużnego (idzie tu o ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek (kredytów) oraz innych kosztów dotyczących obsługi zadłużenia podatnika, w tym również, co trzeba podkreślić, odsetek od rat leasingowych). Najważniejsza różnica polega tu na tym, że zmiany mają dotknąć wszystkich podatników, którzy swoje potrzeby finansują długiem, a nie np. kapitałem własnym. Różnica jest istotna, ponieważ obecnie, ograniczenia te dotykają w zasadzie tylko spółki kapitałowe, które zaciągają pożyczkę od tzw. „wspólników kwalifikowanych”. Zmiana spowoduje jednak, że dziś ważne pytanie: u kogo podatnik zaciąga dług, stanie się bezprzedmiotowe. Nowe regulacje obejmą więc również takich podatników, którzy np. wezmą kredyt w banku albo będą spłacać odsetki od raty leasingowej. Należy tu jednak dodać, że uchwalona ustawa łagodzi te skutki i wprowadza określony limit, który - jeśli nie zostanie przez podatnika przekroczony – nie będzie rodził negatywnych skutków.

Wśród innych zmian, mających na celu przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania, trzeba zwrócić uwagę na przepisy, ograniczające koszty podatkowe w przypadku zakupu niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. usług doradczych, reklamowych). Podobnie jest w przypadku zmian dotyczących zasad ustalania kosztów (strat) z tytułu zbycia wierzytelności, w tym wierzytelności własnych. Natomiast podatnicy powiązani ze sobą kapitałowo powinni zwrócić uwagę na swoje przychody podatkowe, gdy przekazują tym podmiotom rzeczy lub prawa nieodpłatnie. Ustawa zmieniająca wprowadza również nowy podatek o charakterze majątkowym, który będą płacić właściciele określonych w nim obiektów budowlanych (np. centra handlowe,  sklepy i butiki, biurowce), jeśli ich wartość przekracza 10 mln zł. Obok zmian, które mają wejść życie 1 stycznia 2018 r., szkolenie obejmuje również zmiany zawarte w innych projektach przygotowywanych obecnie przez rząd (dotyczą m.in. zmniejszenia podstawy opodatkowania w stosunku do tzw „ trudnych należności” oraz możliwości szybszego rozliczania strat podatkowych) oraz przepisy, które obowiązują od 12 sierpnia 2017r. Te ostatnie dotyczą dwóch kwestii: zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej w postaci przyspieszonej amortyzacji (obejmuje ona zakup fabrycznie nowych środków trwałych oraz zaliczki na poczet tego zakupu oraz ograniczeniu obowiązku poboru podatku u źródła, w przypadku zakupu biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników).

PROGRAM:

 1. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.
  1. Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych”, w tym
   • jakie przychody należy zaliczyć do źródła - zyski kapitałowe?,
   • do jakiego źródła będą zaliczane np. odsetki, czy przychody ze sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności własnych?,
   • zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym zasad rozliczania strat podatkowych.
  2. Zasadnicza modyfikacja przepisów, ograniczających koszty finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek, zaliczanych do kosztów podatkowych (tzw. „cienka kapitalizacja”)
   • Kogo dotyczyć będą nowe ograniczenia? (sytuacja przed i po zmianie),
   • Wyjaśnienie nowych pojęć, czyli „kosztów finansowania dłużnego”, „przychodów o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżki kosztów finansowania dłużnego”,
   • Jak ustalić wskaźnik „EBITDA”, czyli nowej kategorii wyznaczającej poziom kosztów, zaliczanych i niezaliczanych do kosztów podatkowych,
   • W jakim przypadku koszty finansowania dłużnego poniesione przez podatnika, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu?
  3. Nowe ograniczenia limitujące koszty zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych, czy praw autorskich)
   • Kogo dotyczą nowe ograniczenia?,
   • Zasady ustalania limitu wydatków nie zaliczanych do kosztów,
   • limit wydatków zaliczanych w całości do kosztów podatkowych,
   • Możliwość ujmowania nadwyżki poniesionych wydatków w kosztach podatkowych następnych lat podatkowych.
  4. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości (np. właściciele centrów handlowych, biurowców, sklepów).
  5. Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy np. nagród i premii na rzecz pracowników, czy odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  6. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  7. Zmiana zasad ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem)
   • co jest, a co będzie kosztem w przypadku sprzedaży wierzytelności własnych?,
   • ustalenie wartości straty, która może stanowić koszt uzyskania przychodu.
  8. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  9. Rozszerzenie obowiązku wykazywania przychodu w przypadku świadczeń o charakterze nieodpłatnym
   • Kto i w jakiej sytuacji uzyska przychód? (wybrane przykłady, np. bezpłatne poręczenie spłaty kredytu, przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego).
  10. Pozostałe zmiany, w tym lista wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych oraz zmiany dotyczące Podatkowych grup kapitałowych spółki.

 2. Zmiany w podatku dochodowym zawarte w innych projektach przygotowanych przez rząd, w tym:
  1. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej,
  2. Nowa ulga na złe długi,
  3. Zmiana statusu „małego podatnika”
  4. Brak prawa do kosztów, gdy płatność za nabyte towary i usługi nie jest dokonywana na rachunek bankowy, wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatnika VAT.
  5. Uproszczenia w składaniu organom podatkowym określonych informacji.

 3. Zmiany obowiązujące od 12 sierpnia 2017 r. ( jednorazowa amortyzacja środków trwałych)
  1. Omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej (jednorazowa amortyzacja) dotyczącej zakupu środków trwałych, w tym
   • Komu, jakich środków trwałych, od kiedy nabytych oraz w jakiej wysokości przysługuje jednorazowy odpis amortyzacyjny?
   • Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy w kosztach uzyskania przychodu.
  2. Korzystna zmiana dotycząca obowiązku potrącenia podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników (związana m.in. z kosztami delegowania pracowników za granicę).

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno-podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, jako konsultant podatkowy w KPMG Sp. z o.o., doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Spółka z o.o.  Autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl