ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zmiany od 1.01.2018 - nowe zezwolenia na pracę oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” - rozliczenia podatkowe i w zakresie ubezpieczeń społecznych


TERMIN: 17 kwiecieńmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3177/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

PROGRAM:

Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym konstrułuje nowe zezwolenie na pracę sezonową i nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także obowiązek wniesienia opłaty za wydanie tych dokumentów. Zmiany przepisów prawa są bardzo poważne i wymagają gruntownego omówienia. Nowa wiedza jest niezbędna wszystkim, którzy zajmują się kwestiami zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a szczególnie pracodawcom.
 1. Uwagi wstępne na temat dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.
  1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii.
  2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie: systemu zezwoleń i oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”.

 2. Praca cudzoziemców w Polsce – wprowadzenie od 2018r. nowych zezwoleń na pracę sezonową i nowej procedury „uproszczonej”, czyli zatrudnianie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz zmiany dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.
  1. Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych:
   1. Jak odróżnić pracę sezonową od prac innego rodzaju – definicja.
   2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową.
   3. Pochodzenie cudzoziemców, a zezwolenia na pracę sezonową (obywatelstwo cudzoziemca).
   4. Organ prowadzący postępowanie i procedura uzyskiwania zezwolenia.
   5. Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia.
   6. Treść zezwolenia.
   7. Opłata za wydanie zezwolenia.
   8. Terminy rozpatrzenia sprawy wydania zezwolenia – ile trzeba czekać ?
   9. Okres ważności zezwolenia.
   10. Zmiana zezwolenia.
   11. Przedłużenie zezwolenia.
   12. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia – co jest przedmiotem badania organów ?
   13. Cofnięcie zezwolenia.
   14. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
   15. Wymagania ustawowe dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym – treść umów i sposób ich zawierania.
   16. Obowiązki informacyjne związane z realizacją zezwolenia na pracę sezonową.
   17. Limity wydawania zezwoleń na pracę sezonową.
   18. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym. 

  2. Przełomowe zmiany dotyczące stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej”:
   1. Pochodzenie cudzoziemców (obywatelstwo) i wykonywany zawód, a stosowanie procedury oświadczeniowej.
   2. Rodzaj pracy możliwy do wykonywania w procedurze oświadczeniowej.
   3. Elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   4. Wygaszanie „starych oświadczeń”.
   5. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
   6. Organy właściwe w procedurze oświadczeniowej.
   7. Warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
   8. Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń i odwołanie od tej decyzji administracyjnej.
   9. Obowiązki informowanie pracodawcy dotyczące podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz uprawnienia informacyjne cudzoziemca.
   10. Limity rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
   11. Tworzenie rejestrów oświadczeń i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym. 
     
  3. Zmiany przepisów prawa dotyczące wydawania przez wojewodę zezwoleń na pracę.
   1. Nowe sytuacje wymagające uzyskania zezwolenia na pacę.
   2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę.
   3. Przesłanki dla: odmowy wydania zezwoleń na pracę, zmiany zezwoleń i cofnięcia zezwoleń.
   4. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym. 
     
  4. Zasady na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – sygnalizacja najważniejszych kwestii.
   1. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
   2. Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
   3. Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
   4. Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów. 
   5. Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
   6. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.    
   7. Technika rozliczenia podatkowego umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
   8. Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R).
   9. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.  
   10. Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.
   11. Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
   12. Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
   13. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
   14. Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
   15. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa. 
 3. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl