ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy 2018 - aktualne zagadnienia, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018r. 

prowadzący: mec. Robert Lisicki

TERMIN: 16 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3169/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

PROGRAM:

W 2017 r. wprowadzane zostały kolejne zmiany w prawie pracy, poszczególne rozwiązania pojawiły się w różnych aktach prawnych i oddziaływają nawzajem, coraz trudniej rozeznać się w przepisach i obowiązkach. Rok 2018 to kolejne nowelizacje przepisów w zakresie szeroko pojmowanego zatrudnienia.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia działów kadrowo-płacowych, w tym:
 • prowadzenie dokumentacji (przygotowane zmiany w zakresie skrócenia i elektronicznej postaci), umowy o pracę, akty wewnątrzzakładowe (o czym warto pamiętać), wydawanie świadectw pracy,
 • projektowane regulacje dotyczące gromadzenia  danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika - przetwarzania danych kandydatów, pracowników w stosunku pracy,
 • obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenie poszczególnych ewidencji w prawie pracy,
 • na co zwrócić uwagę w pracy tymczasowej i zatrudnieniu cudzoziemców po zmianach,
 • zmiany w ustawie o związkach zawodowych,
 • tzw. „ochrona przedemerytalna”,podróż służbowa, a inne formy wyjazdu pracowników,
 • na czym polegają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • najnowsze orzecznictwo sądów i nowe stanowiska organów w zakresie instytucji prawa pracy, w tym czasu pracy, ustalania terminów. 
Poszczególne punkty prezentowane będą na przykładach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i stanowiska właściwych organów. Przedstawione zostaną również zagadnienia ostatnio podjęte w orzecznictwie sądów.
 1. Dokumentacja ze stosunku pracy – w tym opracowywane nowe kodeksowe regulacje dotyczące przechowywania akt osobowych, przetwarzania danych kandydatów  i pracowników 
  1. projekt ustawy ws. skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania
   • kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt,
   • co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
   • zakres przechowywanych dokumentów,jak się zachować w okresie przejściowym – współpraca z ZUS.
  2. świadectwa pracy - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. zasady wydawania świadectw pracy,
   • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania krok po kroku, w tym:
    • tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,korzystanie z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego,
    • informacje wpisywane na wniosek pracownika,
   • wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
    • terminy na wydanie świadectwa,
    • adres, na który wysyła się świadectwo pracy,
    • wydanie odpisu świadectwa pracy.
   • świadectwo pracy w przypadku pracy tymczasowej,
  3. prowadzenie akt osobowych – na jakie dokumenty zwrócić uwagę – przesunięcie urlopu wypoczynkowego  na kolejną umowę,
  4. staż pracy – uwzględnienie okresów pracy wykonywanej za granicą,
  5. umowa o pracę – elementy istotne – dodatkowe postanowienia – czego unikać w umowach o pracę,
   • umowa o pracę a zakres czynności (obowiązków);
  6. w jakich przypadkach pracownicy składają wnioski na piśmie a kiedy może mieć zastosowanie inna forma,
  7. projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
   • zakres gromadzenia  danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika,
   • kwestia zgody,
   • instytucja „monitoringu”, jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych pracowników.
 2. Liczba i sposób prowadzenia poszczególnych ewidencji przez pracodawców:
  • ewidencja czasu pracy,
  • ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych – minimalna stawka godzinowa,
  • ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową,
 3. Akty wewnątrz zakładowe – co warto mieć na uwadze – przykładowe rozwiązania
  1. regulamin pracy – kwestia modyfikacji rozkładów czasu pracy, zasady potwierdzania obecności a ewidencjonowanie czasu pracy, prace wzbronione,
  2. regulamin wynagradzania -  regulacja premii a nagroda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 4. Ochrona przedemerytalna
  Obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego a wpływ na szczególną ochronę pracowników w okresie „przedemerytalnym”. Jak będzie się kształtować szczególna ochrona w okresie przejściowym – art. 39 k.p?
 5. Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca użytkownik podpisując umowę z agencją
  • doprecyzowanie ograniczeń w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej,
  • maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej:
   • nowe zasady liczenia okresu zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika;
   • zaliczanie okresów wykonywania pracy w ramach umów cywilnoprawnych;
   • dodatkowe obowiązki administracyjne po stronie agencji pracy tymczasowych i pracodawców użytkowników: wystawianie zaświadczeń, świadectw, prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową;
   • przepisy przejściowe – kwestia uwzględniania okresów poprzedzających wejście w życie ustawy.
  • wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego – szersze zastosowanie regulacji ustawy do umów cywilnoprawnych;
  • wydłużanie umów o pracę z pracownicami tymczasowymi w ciąży,
  • sankcje za niestosowanie przepisów ustawy,
  • katalog sankcji;
  • zakres odpowiedzialności agencji oraz pracodawcy użytkownika,
 6. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach obecnego systemu oświadczeniowego – czy ruch bezwizowy ma wpływ na zatrudnianie obywateli Ukrainy.
  • nowy rodzaj zezwolenia na prace sezonowe,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  - cała procedura bardziej sformalizowana,
   • kiedy dopuszczalne,
   • procedura i długość wykonywania pracy,
   • przesłanki decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
  • przepisy przejściowe – jak działać w 2018 r.
 7. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
  • rozszerzany katalog osób mogących tworzyć i wstępować do związków zawodowych – osoba wykonująca pracę zarobkową,
  • uprawnienia przyznane osobie wykonującej pracę zarobkową,
  • liczba członków wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji,
 8. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 9. Ubezpieczenia społeczne
  • elektroniczne zwolnienia lekarskie – zasady funkcjonowania sytemu,
  • stanowisko ZUS w sprawie outsourcingu,
 10. Podróż służbowa a inne formy wysyłania pracowników
  • definicja podróży służbowej,
 11. Istotne orzecznictwo sądów i opinie organów
 12. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący: mec. Robert Lisicki
Radca prawny, w latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika jednego z wydziałów. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).  Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl