ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

KOMPENDIUM PRAWA PRACY ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH

prowadzący: Rafał Andrzejewski

Intensywny warsztat składający skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczących praw pracy( czas pracy, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, podróże służbowe, ZFŚS). Omówione zostaną także  zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 (m.in. nowe zasady wydawania świadectwa pracy, wypełnianie nowego druku świadectwa, zmiana zasad wydawania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, nowe terminy odwoławcze przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę, projektowane zmiany w zakresie dokumentacji osobowej), oraz zmian w ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych w kadrach i księgowości. Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, wzory dokumentów.

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, kadrze zarządzającej, służbom pracowniczym oraz innym osobom zainteresowanych tematyką prawa pracy oraz ochroną danych w kadrach.


PROGRAM:

 1. Zmiany w umowach zlecenia i umów o świadczenie usług-minimalna stawka godzinowa (od. 01.01.2017r.)
  • Minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń - 01.01.2017
  • Omówienie ustawy 07.07.2016r. - minimalnego wynagrodzenia od umów zleceń lub świadczenia usług – wyłączenia stosowania w/w ustawy,
  • Określanie zasad ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, za które przysługuje minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia,
  • Sankcje za niestosowanie się do  przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi – nowe wykroczenie oraz  rozszerzenie uprawnień pip o sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej,
  • Zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę (80 %) ze względu na staż pracy
 2. Ewidencjonowanie godzin pracy dt. Osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie określonych umów prawa cywilnego ( od 01.01.2017r)
 3. Zasady i tryby rozwiązywania umów o pracę z uwzględnieniem najnowszych zmian
  • Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach, a okres przejściowy,
  • Najczęściej popełniane błędy przy wypowiadaniu umów o pracę – co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,
  • Forma i treść umowy o pracę,
  • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem,
  • Wypowiedzenie umowy:
   • jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie,
   • różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo,  na czas nieokreślony,
   • przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić
  • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
   • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądowego w tym zakresie,
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.
 4. Najważniejsze zagadnienia dt. Czasu pracy:
  • Praca w godzinach nadliczbowych: dopuszczalność, zasady powierzania, limity pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, ustalenie kiedy występują godziny nadliczbowe i jaki jest ich rodzaj,
  • Rekompensowanie pracy nadliczbowej dodatkiem do wynagrodzenia oraz czasem wolnym: z inicjatywy pracodawcy albo na pisemny wniosek pracownika,
  • Obowiązek oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • Zasady płacenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, w którym miał miejsce praca w dniu wolnym,
  • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
  • Czas pracy a szkolenia (bhp i inne)
  • Dyżur (prawidłowe zlecanie i rekompensata
  • Czas pracy kadry kierowniczej (problematyka nadgodzin)
 5. Podróż służbowa a czas pracy:
  • dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie,
  • wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
  • odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych,
  • czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.
 6. Problem mobbingu i dyskryminacji  w miejscu pracy
  • Typowe przejawy mobbingu w orzecznictwie sądów pracy.
  • Jakie zachowania wyczerpują znamiona mobbingu- przykłady
  • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa,
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa (wpa)-omówienie procedur zawieranych w wpa ( wzór dokumentu)
  • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu (wzory ankiet)
  • Odszkodowania z tytułu mobbingu: rozstrój zdrowia jako niezbędna przesłanka roszczenia o odszkodowanie z tytułu mobbingu;  rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika jako warunek odszkodowania z tytułu mobbingu.
 7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wybrane zagadnienia
 8. Prawo do prywatności a śledzenie pracownika
  • Wgląd do służbowych e-maili pracowników.
  • Ocena pracownika na podstawie jego aktywności w internecie.
  • Dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych.
  • Śledzenie mobilnych pracowników (gps, telefony komórkowe).
  • Omówienie założeń nowej regulacji prawnej dotyczącej monitoringu.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości
  • Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u pracodawcy (zfśs).
  • Dane osobowe a zfśs,czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (pit) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
  • Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne giodo,
  • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
  • Zasady postępowania z cv dostarczanymi przez pracowników,
  • Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika?
  • Czy zbiory kadrowe należy rejestrować w giodo?
  • Jakie dane może posiadać pracodawca?
  • Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe
  • Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
  • Ochrona wizerunku pracownika w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Zdjęcia na identyfikatorach
  • Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy
  • Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
  • Postępowanie z wnioskami policji, prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
  • Przekazywanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych realizujących świadczenia dodatkowe (prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe – powierzenie czy udostępnienie danych osobowych).
  • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunk bankowego dłużnika?
 10. Wymagana dokumentacja i wzory z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości
 11. Panel dyskusyjny- pytania , problemy, konsultacje

prowadzący: Rafał Andrzejewski
– prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.. Stały współpracownik naszej firmy.


TERMIN: 23 październik 2017r.
KOD: 3117/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 360 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 479,70 zł / 442,80 zł od osoby)

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl