ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF wraz z przykładami stosowania w praktyce

prowadzący: dr Roman Seredyński

PROGRAM:

Dzień I
Istota i założenia sprawozdawczości według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania i podstawowe elementy sprawozdań finansowych.
Ramy Konceptualne MSR
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (bilans i rachunek zysków i strat)
MSSF 15 „Przychody” - po zmianach od 01.01.2018
MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów”
MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”
MSR 12 „Podatek dochodowy”
MSR 2 „Zapasy”
MSSF 16 „Leasing” - po zmianach od 01.01.2019
MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”

Krótkie wprowadzenie na temat Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i jej roli w procesie międzynarodowej harmonizacji rachunkowości oraz istoty Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W tej części przedstawimy podstawowe założenia, cechy jakościowe informacji, definicje elementów sprawozdań finansowych. Omówimy istotę i zmiany w polityce rachunkowości, jak również zakres, zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdania finansowego wg MSR takich jak: bilansu i rachunku zysków i strat. Zaprezentujemy jaki wpływ na podatek dochodowy w jednostkach gospodarczych mają informacje generowane przez systemy rachunkowości.


Dzień II
Aktywa rzeczowe i powiązane zagadnienia.

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 38 „Wartości niematerialne”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 36 „Utrata wartości” (aktywów rzeczowych)
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

Konsolidacja oraz przekształcanie sprawozdań finansowych – warsztaty praktyczne.

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe - specyfika sprawozdawczości finansowej grup kapitałowcych
Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale oraz informacji dodatkowych wg MSR/MSSF – ćwiczenia praktyczne.
Zasady sporządzania sprawozdań śródrocznych (MSR 34 „Sprawozdawczość śródroczna”).

Sesja zostanie poświęcona m.in. wycenie początkowej składników majątkowych ze wskazaniem na pomiar kosztu wytworzenia, wartości realizacji netto, odpisów aktualizujących. Przedstawione zostanie ujęcie rzeczowych aktywów trwałych, pozycje zaliczane do środków trwałych, ustalanie kosztu początkowego, amortyzacja, wycena na dzień bilansowy, przeszacowanie i jego ujęcie. MSR 40 nieruchomości stanowiące inwestycje - wycena ze szczególnym uwzględnieniem modelu wartości godziwej oraz przeklasyfikowanie nieruchomości.
Ponadto w tej części szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące utraty wartości aktywów oraz koszty finansowania zewnętrznego.

Zaprezentowany zostanie przykład dotyczący sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy oraz zasady sporządzenia sprawozdawczości śródrocznej. Przedstawimy również techniki rachunkowe dotyczące korekt lat ubiegłych. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania według MSSF.

Na zakończenie każdego dnia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi , dyskusja.

prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 9-10 październik 2017r.
KOD: 3114/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.30,

KOSZT SEMINARIUM netto: 890 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 790 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  1094,70 zł /  971,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl