ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Jesienna Szkoła Prawa Pracy
Prawo pracy – kompendium zmian przepisów w 2017 r. i planowane zmiany na 2018 rok

26-29 wrzesień 2017 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 26-29 wrzesień 2017 r.
KOD: 3101/2017
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/09/2017, rozpoczęcie zajęć 27/09/2017 - rano; wyjazd 29/09/2017 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 15 września 2017r.:  
2.130 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2619,90 zł)

Po 15.09.2017r. cena netto szkolenia wynosi: 2250zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł).

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

Prawo pracy –podsumowanie nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2017r., nowa ochrona na zasadach ochrony przedemerytalnej od 1 października br. oraz dalsze planowane zmiany, w tym w świadectwach pracy i dochodzeniu roszczeń przez pracowników

I dzień
 1. Umowy o pracę na zastępstwo i umowy do wykonywania pracy sezonowej, z uwzględnieniem najnowszej wykładni i orzecznictwa sądowego,
 2. Orzecznictwo i wykładnia dotyczące limitowania umów na czas określony, w tym w przypadku poprawnego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie równoległej umowy o pracę, skutki przekroczenia limitów,
 3. Obowiązujące od 1 czerwca br. doprecyzowanie wpływu przedłużenia się terminowej umowy o pracę do dnia porodu na limit umów na czas określony,
 4. Rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników, także na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego, które będzie obowiązywało od 1 października br. –  wyjaśnienie w oparciu o praktyczne przykłady,
 5. Szczególna ochrona pracy kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko od 1 maja br. - nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, w tym:
  • nowe regulacje dotyczące pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych – zamiast skróconego czasu pracy – dodatkowe przerwy,
  • nowe regulacje dotyczące prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów,
 6. Najnowsze, przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe, przede wszystkim w kwestii:
  • poprawnego wskazywania w umowie o pracę przyczyny wypowiedzenia, w tym nowe wyroki dotyczące kryteriów doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracodawcy, zwolnienia z powodu niezawinionego nieosiania wyników zamierzonych przez pracodawcę,
  • rozbieżności dotyczących tego, jak odległe w czasie może być zdarzenie, na które pracodawca powołuje się w wypowiedzeniu,
  • przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu,
  • zwolnienia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (w tym m.in. z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy i tzw. czynu ciągłego),
  • możliwości zakazania pracownikowi podejmowania dodatkowej pracy w ogóle albo wprowadzenia obowiązku informowania o podjęciu dodatkowego zatrudnienia,
  • braku obowiązku czytania e-maili od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego,
  • możliwości odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz kontaktowania się z pracodawcą w czasie urlopu,
  • zakłócania urlopu pracownika,
  • możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, w tym urlopu na żądanie (praktyczne podejście do tego problemu),
  • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
  • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
  • braku możliwości zrzeczenia się przez pracownika niektórych uprawnień finansowych nie stanowiących wynagrodzenia za wykonaną pracę,
 7. Najnowsza wykładnia, w tym:
  • badania profilaktyczne pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych – zgodnie z zaleceniami instytutu medycyny pracy im. Nofera,
  • tzw. urlopy okolicznościowe w związku ze m.in. ze ślubem pracownika i dziecka pracownika – zgodnie z interpretacją PIP,
  • ostrzeżenia ZUS przed nieprawidłowym outsourcingiem, wpływu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na ważność zawartej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
  • aktualne opinie MRPiPS oraz GIODO w zakresie kontroli pracy pracownika, w tym w zakresie monitoringu oraz monitoringu komputera (potwierdzone orzecznictwem międzynarodowym),
 8. Szczególne regulacje dotyczące korzystania z pracy osób pozbawionych wolności – nowe przepisy ustawowe od 1 kwietnia br. oraz nowe przepisy wykonawcze, zasady zwrotu kosztów odpłatnego korzystania z pracy więźniów – nowy ryczał za wynagrodzenia skazanych – 35% od 1 czerwca br., zasady występowania po ryczałt i inną pomoc – krok po kroku,
 9. Korzystanie z pracy tymczasowej z uwzględnieniem obowiązujących od 1 czerwca br. zasad korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób, z którymi agencja pracy tymczasowej zawarła umowę cywilnoprawną, kontrole PIP i więcej oraz wyższe mandaty dla pracodawców użytkowników,
 10. Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców – od 1 stycznia 2018r.
II dzień
 1. Wykładania dotycząca wybranych zagadnień z zakresu korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego, w tym:
  • możliwość dzielenia się uprawnieniem do urlopu rodzicielskiego przez pracowników – rodziców,
  • możliwość wcześniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (za zgodą pracodawcy i bez takiej zgody),
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił – skutki dla pracodawcy i pracownika,
  • korzystanie z urlopu rodzicielskiego z przerwą albo z przerwami, skutki korzystania z tego uprawnienia w przypadku późniejszego korzystania z urlopu wychowawczego,
  • zasady korzystania z urlopu ojcowskiego oraz dni wolnych z tytułu urodzenia się dziecka,
  • zasady przerywania urlopu rodzicielskiego albo ojcowskiego na okres hospitalizacji dziecka,
  • zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,
 2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich (w tym także z urlopu wychowawczego) oraz:
  • planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia takich pracowników (zwiększenie ochrony dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny),
  • planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
  • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
  • dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
 3. Zasady wydawania świadectw pracy w tym:
  • świadectwo „zbiorcze”, a świadectwo „cząstkowe” – możliwość złożenia wniosku o świadectwo „cząstkowe” w postaci elektronicznej,
  • termin na wydanie świadectwa „cząstkowego”,
  • zasady wypełniania świadectwa pracy po nowelizacji z 1 czerwca br., – opinie odnośnie możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy oraz opracowania „własnego” wzoru świadectwa ,
  • zasady zamieszczania w świadectwie pracy informacji o korzystaniu przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
  • zasady wydawania świadectwa pracy w wyniku jego sprostowania – pomocne orzecznictwo sądowe dotyczące możliwości prostowania świadectwa pracy po terminie i z inicjatywy pracodawcy,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
  • obowiązujące od 1 czerwca br. - zasady i terminy wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody przesądowej.
III dzień
 1. Stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej wobec przyjmujących zlecenie lub pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu zgodnie z najnowszą wykładnią oraz kontrole PIP w tym zakresie, w szczególności:
  • możliwość otrzymania mandatu „za recydywę” od 1 czerwca br.,
  • planowana możliwość zapłacenia mandatu kartą płatniczą,
 2. Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawna – zgodnie z wykładnią PIP (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy) oraz najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym problematyki podporządkowania pracowniczego pracodawcy,
 3. Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z wykładnią PIP, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 4. Najnowsze orzecznictwo i wykładnia dotycząca dyskryminacji oraz mobbingu, a także planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
 5. Wejście w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konsekwencje prawne dla osób przetwarzających dane pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym:
  • planowana nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy (m.in. w zakresie danych biometrycznych pracowników oraz dopuszczalności i zasad stosowania monitoringu wizyjnego),
  • konieczność praktycznego przygotowania się do nowych obowiązków, zalecenia i pomocne opinie GIODO, testy kontroli gotowości wg GIODO (17 obszarów),
  • planowana od 1 czerwca 2018 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę,
 6. Projekt nowelizacji - od 1 czerwca 2018 r. - przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i wydłużenie okresu przechowywania m.in. karty ewidencji czasu pracy,
  • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
  • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
  • zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym.
 7. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl